[1]
Muchlish Huda, M., Arifin, S. and Ma’arif, M. 2021. KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN. TSAQOFIYA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab. 2, 1 (Jan. 2021), 1-19. DOI:https://doi.org/10.21154/tsaqofiya.v2i1.42.