(1)
Muchlish Huda, M.; Arifin, S.; Ma’arif, M. KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN. tsaqofiya 2021, 2, 1-19.