Muchlish Huda, M., Arifin, S., & Ma’arif, M. (2021). KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN. TSAQOFIYA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab, 2(1), 1-19. https://doi.org/10.21154/tsaqofiya.v2i1.42