MUCHLISH HUDA, M.; ARIFIN, S.; MA’ARIF, M. KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN. TSAQOFIYA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, v. 2, n. 1, p. 1-19, 13 jan. 2021.