Muchlish Huda, M., Arifin, S. and Ma’arif, M. (2021) “KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN”, TSAQOFIYA: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Arab, 2(1), pp. 1-19. doi: 10.21154/tsaqofiya.v2i1.42.