[1]
M. Muchlish Huda, S. Arifin, and M. Ma’arif, “KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN”, tsaqofiya, vol. 2, no. 1, pp. 1-19, Jan. 2021.