Muchlish Huda, M., S. Arifin, and M. Ma’arif. “KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN”. TSAQOFIYA: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab, Vol. 2, no. 1, Jan. 2021, pp. 1-19, doi:10.21154/tsaqofiya.v2i1.42.