1.
Muchlish Huda M, Arifin S, Ma’arif M. KONSTRUKSI SINTAKSIS KAIFIATUL IKHBAR DALAM AKAD IJAB KABUL PERNIKAHAN. tsaqofiya [Internet]. 13Jan.2021 [cited 9Mar.2021];2(1):1-9. Available from: http://tsaqofiya.iainponorogo.ac.id/index.php/tsaqofiya/article/view/42